Home Home - Tools I made   Nederlands English  Buy me a coffee!
Start Home - Programma's die ik gemaakt heb   Nederlands English  Buy me a coffee!
Keep Display On v1.2
Keep Display On v1.2

Download zip-file (950 kb)

Download Setup (1629 kb)

(all Windows versions)
When it's not possible to change the screensaver settings in your Windows environment, then it's almost impossible to show things on your screen for a longer period without activating the screensaver.

This little program prevents the display to go into screensaver mode when it's running, simple and easy. The program does not change anything in Windows, so when the program is closed, the screensaver will work as before.

Keep Display On Screen
View Screen


Keep Display On v1.2
Keep Display On v1.2

Download zip-bestand (950 kb)

Download Setup (1629 kb)

(alle Windows versies)
(Engels)
Wanneer door beperkte rechten binnen Windows de instellingen van de schermbeveiliging niet aangepast kunnen worden, dan is het heel lastig om dingen te tonen op het scherm voor langere tijd.

Dit kleine programma voorkomt dat het scherm in de schermbeveiliging gaat, simpel en makkelijk. Het programma wijzigt niets aan Windows, dus als het programma wordt afgesloten, dan werkt de schermbeveiliging als daarvoor.

Keep Display On Screen
Bekijk Scherm


IPSwitcher v4.3.0.33

IPSwitcher v4.3.0.33    zip  setup

(Windows 7-8,10+ and Windows Server 2008+)
Switch IP configurations from the tray menu. Easy and simpel configure your IP settings for IPv4 and IPv6 with Internet Explorer proxy settings

Just download the zip-file or use the setup for simple click and go.

Version history

IPSwitcher v4.3.0.33

IPSwitcher v4.3.0.33    zip  setup

(Windows 7-8,10+ en Windows Server 2008+)
(Engels)
Wissel IP configuraties vanuit het tray menu. Makkelijk en simpel configureer je eigen IP instellingen voor IPv4 en IPv6 met Internet Explorer proxy

Gebruik het zip-bestand of de setup om het programma te gebruiken.

Versie geschiedenis
ResetDisplay
ResetDisplay
(13 kb)
Reset / refresh the display, so everything is redrawn. I've made this for my laptop that has a display problem when coming out of hibernate or standby. The position where the mouse was located has a strange square mask on the display that does not want to go away. The only way it wants to go away is a display reset, so I made this tool for that purpose.
ResetDisplay
ResetDisplay
(13 kb)
Reset / ververs het scherm zodat alles opnieuw getekend wordt. Ik heb dit programma gemaakt omdat het scherm van mijn laptop een probleem heeft wanneer deze uit slaapstand of schermbeveiliging komt. De positie waar de muiscursor heeft gestaan, heeft dan een vreemd grijs vlak die niet meer weg gaat. Dit vlak wil alleen weg als het scherm hardwarematig gereset wordt. Daarom heb ik dit programma voor dat doel gemaakt.

Old tools
Oude programma's

WLAN_WGR614 v2.1
Netgear WLAN on/off 2.1
(104 kb)

(All Windows)
(UK)
Enable or disable the wireless LAN of the Netgear WGR614v6 Router automatically by running this application from the command line.
This program can be used from a scheduler, so at a given time, the wireless LAN can be disabled or enabled for security reasons.
More functions are added in version 2.0. Connection with internet can be released and renewed. Attached devices can be shown and when you a Internet browser, the standard settings pages can be opened without loggin in. An extra check is added in version 2.1 to allow Internet Explorer to be used. The URL login security for Internet Explorer can be turned on and off.
Just unpack and run it from anywhere on the disk. When running without parameters the settings dialog will be shown.
WLAN_WGR614 v2.1
Netgear WLAN aan/uit 2.1
(104 kb)

(Alle Windows)
(UK)
Zet automatisch het draadloze netwerk aan of uit van de Netgear WGR614v6 Router, door het programma aan te roepen met verschillende parameters.
Dit programma kan gebruikt worden in de scheduler, zodat op aangegeven tijden het draadloze netwerk aan en uit gezet kan worden voor bijvoorbeeld de veiligheid.
Meer functies zijn toegevoegd in versie 2.0. De verbinding met internet kan worden verbroken en vernieuwd. Verbonden systemen kunnen worden getoond en als je een Internet browser hebt, de standaard instelpagina's kunnen worden opgeroepen zonder in te loggen. Een extra controle is toegevoegd in versie 2.1 om ook Internet Explorer te kunnen gebruiken. De URL login beveiliging voor Internet Explorer kan aan en uitgezet worden.
Pak het programma uit naar de hardeschijf en start het om te gebruiken. Als het programma gestart wordt zonder parameters, dan wordt het instelscherm zichtbaar.
Delete Locked
Delete Locked v1.5
(178 kb)

(Win 2000/XP/2003)
(NL/UK)
Delete locked files from disk.
This program can delete files that are locked by a program for some reason. I made this program because when I'm cleaning my disk and some file does not want to be deleted. I will forget to delete it the next time, so it never gets deleted anymore.
Also when a virus or ad-ware program does not want to be deleted, then this tool is very handy for killing them.
First this tool will try to delete the files normally. When that does not work, the files will be marked for deletion for the next boot time. After restarting the PC, the files will be deleted as if they where uninstalled by an uninstaller.
It can also be used to show what files will be delete at the next Windows restart. The 'View pending' button will only be shown when there are files that will be removed for the next boot.
Now also with file information dialog and options to change the properties of the file simply.
Delete Locked
Delete Locked v1.5
(178 kb)

(Win 2000/XP/2003)
(NL/UK)
Wis geblokkeerde bestanden van schijf.
Dit programma kan bestanden vewijderen die nog in gebruik zijn door een programma of op dat moment niet gewist kunnen worden om een andere reden. Ik heb dit programma gemaakt, omdat ik tijdens het opruimen vaak bestanden tegenkom die op dat moment niet gewist kunnen worden. Hierdoor vergeet ik vaak de volgende keer deze bestanden te verwijderen en worden dus nooit meer gewist.
Ook wanneer een virus of reclame (ad-ware) programma vervelend is, kan dit programma van pas komen en ze naar een andere wereld helpen .
Als eerste probeert dit programma de bestanden op een normale manier te wissen. Wanneer dit niet lukt, dan worden die bestanden gemarkeer om gewist te worden voor de volgende start van de computer. Dus na het herstarten van de PC, worden de bestanden verwijderd alsof ze gedeinstalleerd worden door een normaal deinstallatie programma.
Dit programma kan tevens gebruikt worden om te kijken welke bestanden er bij de volgende herstart verwijderd of verplaatst worden. De 'View pending' knop is alleen zichtbaar wanneer er bestanden zijn die klaar staan voor de volgende herstart.
Nu ook met bestand informatie scherm waarin eigenschappen van het bestand op een simpele manier aangepast kunnen worden.
OntDubbel
OntDubbel v1.4
(Dutch)

Download zip-file (316 kb)
Download Setup (558 kb)
Remove double lines from a CSV-file (Comma Separated Values) by comparing one column by text and optionaly a second column by number.
For example: remove lines that have the same name, but keep the line with the lowest number.
This program is in Dutch, but I can make one in English if you ask nicely :-)
OntDubbel
OntDubbel v1.4
(Nederlands)

Download zip-bestand (316 kb)
Download Setup (558 kb)
Verwijderd dubbele regels uit een CSV-bestand (Comma Separated Values, komma gescheiden waarden) door tekst in een kolom te vergelijken en optioneel een nummer in een tweede kolom.
Bijvoorbeeld: verwijder regels die dezelfde naam hebben en behoud de regel met het laagste nummer.
Dit programma is volledig in het nederlands, maar als je het netjes vraagt, dan wil ik misschien wel een engelse vertaling maken :-)
TimeSync
TimeSync v1.5

Download zip-file (51 kb)
Download Setup (383 kb)


TimeSync Main Screen View Main Screen
TimeSync Main Screen View Help Screen
Time synchronize application that gets its time from SNTP Time Servers.
It sets the localtime, so filetimes are NOT changed.

This program is made becouse the standard Windows XP automatic-synchronize-with-internet-time sets the systemtime in UTC (Universal Time Coordinated, also known as GMT, or Greenwich Mean Time)
Setting systemtime changes the time from the files on disk. Very handy when backup programs see all files as changes and backs-up all those files again.
That also happens when Summer time changes to Winter time and back (Daylight Savings). Hooray for Microsoft!
This is a known bug in Windows and Microsoft will NOT fix it (Q129574) It aplies to all Windows version from NT4.0, 2000, XP and above.

Summer and Winter time is also taken in account with TimeSync (for now only European dates, but will add other transition dates at request). List with sntp-servers added in zip-file.

So, solve a Microsoft bug and have always the correct time by using this nice program at no cost at all!!! ;-)

TimeSync
TimeSync v1.5

Download zip-bestand (51 kb)
Download Setup (383 kb)


TimeSync Main Screen Bekijk Hoofd Scherm
TimeSync Main Screen Bekijk Help Scherm
Tijd synchronisatie programma die de tijd ophaald van een SNTP Tijd Server.
Het zet de lokale PC tijd, zodat de tijden van bestanden NIET worden aangetast.

Dit programma is gemaakt omdat de standaard Windows automatische-synchronistatie-met-de-internet-tijd de systeem tijd zet in UTC (Universal Time Coordinated, ook bekend als GMT, of Greenwich Mean Time)
Door het zetten van de systeem tijd, worden de tijden van bestanden ook veranderd op de hardeschijf. Dit is heel handig als je backup programma's gebruikt die alle bestanden zien als veranderd. Hierdoor worden dus alle bestanden weer meegenomen met de backup.
Dit gebeurt dus ook als we veranderen van zomer naar wintertijd of andersom!. Dank je wel Microsoft!
Microsoft weet van het bestaan van deze bug, maar gaat het dus NIET oplossen (Q129574)

In TimeSync wordt ook rekening gehouden met de zomer en wintertijd (voor nu nog alleen de europese data, maar op verzoek wil ik best andere overgangsdatums toevoegen). Lijst met sntp-servers is aanwezig in zip-bestand.

Zo los je een Microsoft bug op en heb je altijd de juiste tijd op de PC. Het enige wat je moet doen is dit gratis programma gebruiken, simpeler kan het niet ;-)

CloseDailUp
CloseDailUp
(52 kb)
When a program is trying to contact the internet (at boot time) and you have only a modem, then the Dialup dialog comes up.
For closing that Dialup dialog automaticly this program can be used.
See CloseDialUp.txt in zip for more information.
CloseDailUp
CloseDailUp
(52 kb)
Wanneer een programma verbinding probeert te maken met het internet (tijdens opstarten) en je gebruikt een standaard telefoon modem, dan komt het inbelscherm op.
Dit programma kan dit scherm automatisch sluiten bij het opstarten.
Zie het bestand CloseDialUp.txt in het zip-bestand voor meer informatie.
IEAnimation
IEAnimation
(63 kb)
Delete the Company rotating logo from your Internet Explorer. It can then be replaced with something else if you like.
It looks very smooth and is much better than that globe or letter e.
IEAnimation
IEAnimation
(63 kb)
Verwijder het bedrijfslogo uit je Internet Explorer met dit programma. Daarnaast kan het roterende logo vervangen worden als u dat wilt.
Het ziet er heel vloeiend uit en het is veel beter dan die draaiende wereldbol, letter E of dat onduidelijke vlaggetje.
ModemClose
ModemClose
(26 kb)
Closes the modem port when it is stays open after boot. Read the txt file in zip.
ModemClose
ModemClose
(26 kb)
Sluit de modem poort wanneer deze open blijft staan na het opstarten van Windows. Lees het txt bestand in de zip voor meer informatie.
SearchPWD
SearchPWD
(10 kb)
(win9x only!)
Ever lost a password and it was only known by a program that was showing it with those nice ****. Bin there, done that. So I made a little program that reads the password from a editbox with ****
Just move your mouse over it and press the spacebar so the button is pressed. Then there should be the readable password in the programs editbox.

Use WinSpy for all Windows versions (see below)
SearchPWD
SearchPWD
(10 kb)
(Alleen Win9x !)
Ook wel eens last van een verloren wachtwoord die alleen nog bekend is in een programma, maar dat programma laat van die leuke sterretjes of bolletje zien? Dat heb ik dus ook gehad en daarom heb ik dit kleine programmaatje gemaakt om deze sterretjes weer leesbaar te maken.
Door de muis boven de sterretjes te houden en vervolgens op de spatiebalk te drukken, zal het wachtwoord leesbaar getoond worden.

Gebruik WinSpy voor alle Windows versies (zie hieronder)

Other tools
Andere programma's

WinTree WinTree (230 kb) Handy tool for viewing and changing active screen objects like buttons and editboxes. It's made by Frans van Nieuwenhoven, not by me.
I've used it for some beta testing and getting more understanding how windows is working.
WinTree WinTree (230 kb) Handig programma voor het bekijken en aanpassen van aktieve scherm objecten, zoals knoppen en tekstboxen. Het is gemaakt door Frans van Nieuwenhoven, niet door mij.
Ik heb dit gebruikt voor beta-testen en om meer inzicht te krijgen hoe Windows werkt.
WinSpy WinSpy (19 kb)
W9x,NT4,W2k,XP,W2k3
This program shows information from selected windows on the screen, including hidden passwords.
Written by Robert Kuster. Changed by me (minimize, toolbar-button, icon).
WinSpy WinSpy (19 kb)
W9x,NT4,W2k,XP,W2k3
Dit programma geeft informatie van geselecteerde windows op het scherm, inclusief verborgen wachtwoorden.
Gemaakt door Robert Kuster. Aangepast door mij, omdat je onder andere het scherm niet kon minimaliseren (toolbar-knop, icoon).

Homepage | Freeware license | Privacy policy Questions? Send me an e-mail.
Homepage | Freeware license | Privacy policy Vragen? Stuur mij een e-mail.
Traveling without moving  
Last updated: May 4, 2024 Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Laatst aangepast op: 4 mei 2024 Valid CSS! Valid HTML 4.01!